MOTOROWODNY STERNIK MORSKI

Osoba posiadająca patent motorowodnego sternika morskiego
jest uprawniona do prowadzenia jachtów motorowych:po wodach śródlądowych;
o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.

Patent motorowodnego sternika morskiego uzyskuje osoba, która:ukończyła 18. rok życia;
odbyła co najmniej dwa rejsy po wodach morskich w łącznym czasie
co najmniej 200 godzin żeglugi;
zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności.