Egzaminy

Magola Szkoła Żeglarsko – Motorowodna jest upoważniona przez Ministra Sportu  do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa wymaganego do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego na uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW. Prowadzimy egzaminy na  następujące patenty:

 • Żeglarza jachtowego – decyzja DSW-WSW.442.4.2020 
 • Jachtowego Sternika Morskiego – decyzja DSW-WSW.442.5.2020
 • Sternika Motorowodnego – decyzja DSW-WSW.442.160.2019   
 • Motorowodnego Sternika Morskiego – decyzja DSW-WSW.442.161.2019
 • Licencję holowania narciarza wodnego i innych obiektów pływających – decyzja DSW-WSW.442.162.2019

Organizacja egzaminów na patenty:

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

Część teoretyczna egzaminu na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami oraz zadania nawigacyjnego przygotowanych przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 120 minut na udzielenie odpowiedzi oraz rozwiązanie zadania.

Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście oraz prawidłowe rozwiązanie zadania nawigacyjnego.

Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego, jachtowego sternika morskiego, sternika motorowodnego oraz motorowodnego sternika morskiego w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

W przypadku niezaliczenia egzaminu można ponownie przystąpić do egzaminu po powtórnym uiszczeniu opłaty egzaminacyjnej – Egzamin jest powtarzany w całości.

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie osoba, która uiściła opłatę za egzamin, może przystąpić do egzaminu w innym terminie wyznaczonym przez komisję egzaminacyjną.

Podczas przeprowadzania egzaminu może być obecny jako obserwator przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

  Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

  1. Patent Żeglarza Jachtowego – wynosi 250 zł;
  2. Patent Jachtowego Sternika Morskiego – wynosi 350 zł;
  3. Patent Sternika Motorowodnego – wynosi 250 zł;
  4. Patent Motorowodnego Sternika Morskiego – wynosi 350 zł;
  5. Licencję holowania narciarza wodnego lub innych obiektów pływających służących do uprawiania sportu lub rekreacji z wyłączeniem jachtów żaglowych i jachtów motorowych – wynosi 250 zł

  Opłaty określone w pkt. 1-5 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50% – za okazaniem ważnej legitymacji uczniowskiej lub studenckiej.